kniha_uzavreni_manzelstvi
Inspirace, Praktické info

Podmínky a doklady k uzavření manželství

Ať už plánujete občanský nebo církevní sňatek, v obou případech budete muset s partnerem navštívit matriční úřad. Co vše vás tam čeká a jaké doklady a částky si nachystat, se dočteš v tomto článku.

Základem je termín a místo svatby

Máte už představu kde a kdy se vezmete? Super, tak teď je ta správná chvíle vyhledat si kontakt na příslušnou matriku, pod kterou místo vaší svatby spadá, zavolat tam a ověřit si, zda v daný termín mají oddací dny, jestli jste se rozhodli pro občanský sňatek. Pokud ano, hned si jej zarezervujte.

Harmonogram oddacích dnů se vypisuje na začátku roku, takže v duchu hesla „kdo dříve přijde“ máte větší šanci mít svůj termín volný. Ve většině případech je najdete také na internetových stránkách obce.

V případě církevního sňatku kontaktujete osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. 

Podmínky pro uzavření manželství

Pro uzavření manželství musíte splňovat tyto podmínky:

 • Plnoletost, tedy oba snoubenci musí mít minimálně 18 let. Ve výjimečných případech může soud povolit sňatek osob, které jsou starší 16 let.
 • Nesmíte být vázáni jiným manželstvím. Dokud není předchozí manželství pravomocně rozvedeno nebo ukončeno úmrtím předchozího partnera, nelze uzavřít nové manželství.
 • Nejste v příbuzenském stavu. Sňatek není povolen mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Stejná podmínka platí i v případě příbuzenského vztahu vzniklém osvojením.
 • Způsobilost k právním úkonům. Manželství nemůže uzavřít osoba, která je soudem úplně zbavena způsobilosti k právním úkonům (z důvodu duševní poruchy). V případě pouze omezené způsobilosti k právním úkonům, může takováto osoba uzavřít manželství s povolením soudu.
 • Je-li jeden ze snoubenců nebo oba cizinec (nerozumí nebo nemluví česky), neslyšící nebo němí, jsou povinni si na své náklady zajistit u svatebního obřadu přítomnost tlumočníka.
Venkovní obřad namísto oddací síně na úřadě má své kouzlo, ale zaplatíte si za něj.
Zdroj: Pixabay.com

Byrokracie se nevyhýbá ani svatbě

Navštívit matriční úřad stačí měsíc před svatbou. Předem si už můžete stáhnout a předvyplnit první část formuláře Dotazník k uzavření manželství, který najdete ke stažení tady. Druhou část vyplňujete matrikář.

V případě, že chcete obřad mimo obecní úřad nebo mimo stanovenou dobu k oddávání (či obojí), vyplníte ještě jednu žádost k tomu určenou. Tyto formuláře nejsou jednotné, každý úřad má svoje.

Pokud bude obřad v obřadní síni, můžou vám nabídnou také seznam hudby či další doplňkové služby.

I v případě církevního sňatku povedou vaše kroky na příslušnou matriku, kde sepíšete žádost o vystavení osvědčení pro uzavření manželství. Toto pak předáte oddávajícímu církve. Osvědčení nesmí být starší než 6 měsíců do dne uzavření sňatku. Bez něj by bylo manželství neplatné. V případě zamítnutí žádosti o vystavení osvědčení se lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat.

Jaké budete potřebovat doklady

Jste-li oba občany České republiky, pak budete potřebovat tyto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství – občanský průkaz,
 • rodný list společných dětí,
 • je-li někdo z partnerů rozvedený, tak předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství,
 • v případě, že je jeden nebo oba snoubenci ovdovělí, předloží úmrtní list zemřelého manžela/manželky.
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu – stačí občanský průkaz
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu – stačí občanský průkaz, pokud je v něm stav uveden (nejde o povinný údaj)

Ministerstvo vnitra ČR uvádí, že občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. Takže v praxi a z osobní zkušenosti stačí rodné listy a občanka.

Cizinci, kteří chtějí uzavřít sňatek na území České republiky musí předložit:

 • rodný list nebo rovnocenný doklad,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (nemusí předkládat, pokud je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 • doklad totožnosti – cestovní pas,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší než 7 pracovních dnů. Výjimkou je občan Evropské unie a občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Veškeré předkládané doklady z cizích zemí musí být ověřeny a úředně přeloženy do českého jazyka.

K samotnému svatebnímu obřadu pak budete potřebovat občanské průkazy své a vašich dvou svědků. Ty odevzdáte ještě před obřadem.

Zdroj: Pixabay.com

Poplatky za uzavření manželství

Jestli jste oba občany České republiky a hodláte se vzít v úředně stanovený den (tj. den, který stanovila rada obce) v obřadní síni obce, tak za obřad nic platit nebudete.

Zákonem stanovené poplatky, které se platí v hotovosti (případně složenkou), jsou tyto:

 • 1000 Kč je poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost,
 • 2000 Kč zaplatíte v případě, že jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky
 • 3000 Kč zaplatíte, pokud trvalý pobyt na území České republiky nemají oba snoubenci
 • 500 Kč je poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Každý obecní úřad si však může stanovit další poplatky nad rámec těch určených zákonem, a to jak za obřad mimo úředně stanovený den, tak i za místo. Například v Olomouci při obřadu v sobotu mimo obřadní síň zaplatíte další 4000 Kč (2019).

A je to

Po uzavření manželství vám příslušná matrika vydá oddací list. Můžete si jej vyzvednout na matrice nebo nechat zaslat poštou. Za jeho vystavení už se nic neplatí. Poplatek 100 Kč je až za druhopis.

Jestli si chceš přečíst podrobné informace k uzavření manželství se všemi paragrafy, najdeš je na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Všechny informace vám sdělí na příslušné matrice nebo se to dočtete na internetových stránkách obce, takže se nebojte na cokoliv zeptat.

Jsi teprve na začátku plánování? Tak si přečti, co všechno je potřeba na svatbu zařídit. A pokud už máš vše zařízeno, určitě tě bude zajímat, jaké vyřizování tě čeká po svatbě.

Zdroj: Pixabay.com

Líbil se ti tento článek? Budu ráda, když o něm dáš vědět dalším nevěstám 🙂